Tha am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, an-diugh air prìomh amasan an Riaghaltais airson na bliadhna air thoiseach a mhìneachadh.

’S iad:

  • ath-leasachaidhean air seirbheisean cùraim a thoirt gu buil agus co-dhiù £800m a bharrachd a chosg air seirbheisean cùraim thar beatha na Pàrlamaid;

  • cùraim-chloinne a thabhann ro sgoile, as dèidh na sgoile agus rè na saor-làithean;

  • maoineachadh a bharrachd do sheirbheisean slàinte agus seirbheisean slàinte-inntinn duine ri duine;

  • ath-leasachadh a dhèanamh air laghan aithneachadh gnè;

  • mathanas a thoirt do mhèinneadairean a chaidh a dhìteadh anns na 1980an airson dol air stailc;

  • riaghailtean cleasan-teine a’ neartachadh;

  • reifreann a chumail air neo-eisimeileachd na h-Alba ro deireadh 2023.